MBS Navision
ImageMicrosoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach.

Korzyści

Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:
 • Zwiększenie produktywności,
 • Podniesienie poziomu konkurencyjności,
 • Stymulowanie rozwoju firmy,
 • Utrzymywanie bliższych relacji z pracownikami, klientami i partnerami.

Budowa systemu

System jest zbudowany ze zintegrowanych funkcji, których działanie może wesprzeć takie działy przedsiębiorstwa jak:
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM),
 • E-biznes,
 • Obsługa procesów produkcji.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Aplikacja Zarządzanie finansami pozwala na bieżący dostęp do informacji zawierających aktualne dane na temat firmy, które obejmują nie tylko dane finansowe i biznesowe, ale także zintegrowane dane z działów sprzedaży i marketingu. Dzięki takiej konfiguracji systemu można obserwować dane, sprawdzać, co wpłynęło na ich wartość, a także dokonać ich interpretacji.

Aplikacja ułatwia wychwycenie trendów i szczegółów działań biznesowych. W MBS NAVISION można stornować operacje księgowe, definiować i rozliczać częściowo operacje. W systemie dostępne jest także księgowanie międzyzakładowe, które umożliwia integrowanie danych z przedsiębiorstw stowarzyszonych o różnej lokalizacji. System pozwala także na śledzenie wszystkich transakcji finansowych.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

W skład modułu zarządzania łańcuchem dostaw wchodzą dwie funkcje: zarządzanie dystrybucją i produkcją, które wpływają na polepszenie współpracy z dotychczasowymi partnerami strategicznymi. Jednym z głównych celów przedsiębiorstwa jest takie zarządzanie łańcuchem dostaw, aby wydajność była jak najbardziej optymalna. Efektywne zarządzanie produkcją i dostawami daje możliwość szybkiej odpowiedzi na sytuacje na rynku dostaw. Kolejną ważną kwestię stanowi zaspokajanie potrzeb klienta, program wpływa nie tylko na szybszą reakcję, a co się z tym wiąże - na szybsze zaspokojenie potrzeb klienta.

PRODUKCJA

Moduł produkcja poprzez posiadanie takich funkcji jak: zarządzanie procesami produkcyjnymi, obsługa zleceń produkcyjnych i specyfikacja komponentów, planowanie potrzeb materiałowych oraz planowanie zdolności produkcyjnych pozwala na efektywne zarządzanie oraz na poprawianie  procesów produkcyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji. Moduł pozwala na dostosowanie produkcji tzn. metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań klientów. Jest przystosowany do przedsiębiorstw o mało skomplikowanym procesie produkcyjnym, ale nie wyklucza to dodania modułów, które umożliwią pracę firmom, w których proces produkcyjny jest złożony. Innymi słowy pozwala na dopasowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb firmy.

DYSTRYBUCJA

Obecnie ważnym dla każdego klienta jest sposób dystrybucji jaki posiada producent od którego zakupywane są towary, czy usługi. Moduł dystrybucji pozwala na śledzenie i monitorowanie zadań oraz procesów znajdujących się w łańcuchu dostaw. Dzięki korzystaniu z zaawansowanych funkcji zawartych w module można wpływać na zmianę – zmniejszenie kosztów i zwiększanie efektywności zarządzania magazynem. Proces śledzenia pozycji i automatycznego pobierania danych (ADCS) wpływa na usprawnienie działań w zakresie zarządzania zapasami i zwiększenie dokładności danych o magazynowanych towarach. W module można wprowadzić ostrzeżenia i powiadomienia dostosowane do potrzeb użytkownika. Moduł dystrybucja pozwala na monitorowanie i śledzenie zdarzeń krytycznych dla firmy, takich jak niedobory zapasów, procesów produkcyjnych i przepływów środków pieniężnych. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcji zawartych w module Dystrybucja wpływa na przekazywanie klientom rzetelnych informacji dotyczących zakupów. Dzięki czemu, klienci będą mieli świadomość, iż firma jest wiarygodnym partnerem.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

Moduł zarządzania relacjami z klientami pomaga w lepszym traktowaniu odbiorców produktów czy usług, postawienie ich potrzeb jako najważniejszych dla firmy. Im bardziej aplikacja jest  wykorzystywana, tym większy zysk firma może osiągnąć, dzięki zrozumieniu potrzeb i większemu zadowoleniu  klientów.

SPRZEDAŻ I MARKETING

Informacje zawarte w Modułach Sprzedaży i Marketingu pozwalają na obserwowanie interakcji zachodzących pomiędzy danym segmentem klientów. Moduł ten jest niezbędny w podejmowaniu działań biznesowych, ponieważ pozwala na spojrzenie na sprzedaż w ujęciu całościowym oraz umożliwia koncentrację na zarządzaniu i kontroli działań marketingowych. Posiadanie aktualnych danych o podmiotach znajdujących się na rynku wpływa na trafność i precyzyjność podejmowanych decyzji. Praca będzie wykonywana szybciej i lepiej, dzięki czemu wzrośnie poziom zadowolenia klientów, a także pracowników.Korzyści jakie płyną z posiadania takiego modułu są następujące:·       

 • Skuteczniej prowadzone relacje z klientami, wpływające na zwiększenie produktywności;·       
 • Dokładne i pełne informacje na temat klientów, determinujące podejmowanie stosownych decyzji i tym samym zwiększające poziom konkurencyjności firmy;·       
 • Dopasowanie rozwiązań do wymogów stawianych przez procesy powoduje zwiększenie aktywności firmy, wpływa na zwiększenie rozwoju.

ZARZĄDZANIE SERWISEM

Moduł Zarządzanie Serwisem został zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej jakości serwisu świadczonego klientom. Ułatwia spełnianie i wyprzedzanie oczekiwań klientów, a równocześnie pozwala dokładniej kontrolować koszty firmy i dysponować zasobami serwisowymi w sposób zapewniający osiąganie maksymalnej wydajności. Rozwiązanie to umożliwia śledzenie zyskowności operacji serwisowych za pomocą wielu dostępnych raportów, a także przeprowadzanie krótko i długoterminowych analiz przy użyciu narzędzi analitycznych i statystycznych.

E-BIZNES

Dostęp do systemu Microsoft Navision można uzyskać za pomocą aplikacji zainstalowanej na komputerze klasy PC oraz przez Internet, dzięki rozwiązaniom takim jak aplikacje Commerce Gateway i Commerce Portal. Aplikacje te umożliwiają polepszenie relacji między dostawcami i klientami, jest to wynikiem zastosowania możliwości jakie daje Internet.·       

Aplikacja Commerce Gateway pozwala na wymianę elektroniczną dokumentów handlowych pomiędzy systemem Microsoft Navision i innymi systemami. Dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie błędów i oszczędność czasu na wprowadzanie danych w zamówieniach zakupu i sprzedaży, nie jest potrzebne korzystanie z innych skomplikowanych systemów elektronicznej wymiany danych.·       

Aplikacja Commerce Portal jest wykorzystywana przede wszystkim przez klientów i partnerów. Umożliwia ona pozyskiwanie informacji na temat procedur przeprowadzania transakcji w firmie między różnymi podmiotami, dzięki dostępowi do portalu w trybie online. By móc stosować  Commerce Portal należy użyć usług synchronizacji oprogramowania Commerce Portal oraz witryn demonstracyjnych. Ukazały się one wraz z wersją Microsoft Navision 3.70.

DODATKOWE FUNKCJE

Wymiary

Moduł Wymiary służy do filtrowania i sortowania danych finansowych. Moduł ten pozwala na definiowanie poprzez atrybuty nieograniczoną liczbę cech, takich jak: regiony, oddziały, wydziały, które mogą być wykorzystywane w transakcjach we wszystkich księgach. Funkcje aplikacji umożliwiają ustawienie konfiguracji reguł, które będę określać metodę łączenia wymiarów i wartości wymiarów. Można sprawdzać użycie wymiarów, zadaniem takiej kontroli jest zwiększenie wartości informacyjnej w danych wyjściowych. Można także dostosować do własnych potrzeb biznesowych reguły wymiarów mające na celu przydzielanie ważności wartościom domyślnym i wartościom analizy.

Obsługa wielu walut, wiele wersji językowych

Na obecnym rynku istnieje wiele firm, które posługują się kilkoma walutami podczas przeprowadzania transakcji.  System Microsoft pozwala ma łatwe skonfigurowanie obsługi walut, przy wykorzystaniu jednolitego rozwiązania dla wszystkich modułów aplikacji, w tym dla funkcji obsługi należności i zobowiązań, raportów Księgi Głównej, kont bankowych, zasobów i zapasów. Klienci i partnerzy biznesowi mogą być obsługiwani nie tylko w języku polskim. Microsoft Navision umożliwia wybranie języka za pomocą którego będą odbywały się kontakty z klientami, dostawcami i pracownikami.

Analizy biznesowe

Microsoft Navision zawiera także moduł, który pozwala na szybkie i łatwe pozyskanie  istotnych informacji. Zadaniem  modułu analiz biznesowych  jest takie przedstawienie danych, aby stanowiły one kluczowe źródło w procesach podejmowania decyzji istotnych dla firmy. Rozwiązanie to korzysta z narzędzia OLAP (Online Analytical Processing) z interaktywnymi graficznymi widokami na potrzeby analizy kluczowych wskaźników efektywności i wizualnej prezentacji trendów, procedur i relacji. W Module Analiz Biznesowych zastosowano interfejs znany z programu Microsoft Outlook. Możliwe jest tworzenie dynamicznych analiz i raportów dla wszystkich obszarów działalności firmy.

Zarządzanie systemem

Konfigurowanie i definiowanie działań w obrębie bazy danych systemu Microsoft Navision jest możliwe dzięki aplikacji Zarządzania Systemem. Okienko nawigacji jest podobne do okienka Microsoft Outlook 2003, zawiera  informacje o menu i opcje personalizacji, które są łatwo dostępne.Menu i okno można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, tak aby miał on dostęp do funkcji, które będą mu niezbędne przy wykonywaniu swoich zadań w pracy. Prawo dostępu do oddziałów firmy i użytkowników mogą być definiowane i kontrolowane przez administratora, istnieje także możliwość udzielania i ograniczania dostępu do Internetu.  

ŚRODOWISKO C/SIDE

Zaprojektowane na potrzeby architektury typu klient/serwer środowisko C/SIDE jest zbudowane w oparciu o wysoce wydajny, łatwy do dostosowania system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS). System Microsoft Navision pracuje na platformie Microsoft SQL Server lub na serwerze bazy danych systemu Microsoft Navision. Obie opcje bazy danych działają w systemie Microsoft Windows Server 2003. Z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) zintegrowany jest język C/AL (język projektowania czwartej generacji, sterowany zdarzeniami). Oprócz rozbudowanych funkcji zarządzania księgowaniem i biznesem, środowisko C/SIDE udostępnia wszechstronne narzędzia konfiguracyjne, umożliwiające tworzenie rozwiązań specyficznych dla klientów, w tym specjalistycznych rozwiązań dostarczanych przez sieć partnerów i niezależnych dostawców oprogramowania. Od zarządzania finansami i relacjami z klientem aż po zaawansowane zarządzanie łańcuchem dostaw i e-biznes — system Microsoft Navision oferuje bezkonkurencyjny zestaw modułów i funkcji, pozwalający na uzyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie istotnych informacji biznesowych w firmie oraz przekazywanie ich kluczowym partnerom i klientom.